Legal notice

Benvingut a la plana web de l’ASSOCIACIÓ TURISME RURAL GIRONA (en endavant TURISME RURAL GIRONA) allotjada a la URL https://www.gironacasesrurals.com. A continuació li exposem els termes i condicions d’us la web i que han de seguir els usuaris de la mateixa. Li aconsellem una lectura detinguda de la mateixa ja que qualsevol utilització contraria a les mateixes està totalment prohibida i es susceptible de generar responsabilitats.

1.-DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR WEB

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic a continuació li informem de les dades del titular de la web:
ASSOCIACIÓ TURISME RURAL GIRONA
CIF: G17342841
C/BONASTRUC DE PORTA Mº 15 EDIFICI FOEG
17001 GIRONA
TELF.: 972.22.60.15
Correu adreça: info@turismeruralgirona.org
Inscrita en el REGISTRE D’ASSOCIACIONS de la GENERALITAT DE CATALUNYA amb el número 2067-J/2.

2.-CONDICIONS D’ACCÉS, UTILITZACIÓ, I , FUNCIONAMENT DE LA WEB

L’accés a la web és lliure excepte quan la plana web tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya. Com a usuari de la web s’obliga a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts , respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat de TURISME RURAL GIRONA, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web d’aquells usuaris que actuïn de manera contrària al previst.
TURISME RURAL GIRONA es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la mateixa.

3.-POLÍTICA D’ENLLAÇOS

És possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs i/o planes d’Internet. TURISME RURAL GIRONA no assumeix cap mena de responsabilitat i control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o associació de cap tipus entre TURISME RURAL GIRONA i aquests tercers.
Le relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que , si s’escau , s’estableix per el titular de la web en un document específic a aquest efecte , o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients .

4.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts de la nostra web son titularitat de TURISME RURAL GIRONA o bé li han estat cedits per al seu ús, a títol enunciatiu i no exhaustiu, es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena de classe, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web. TURISME RURAL GIRONA fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

5.-TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

TURISME RURAL GIRONA dona compliment a allò que estableix la vigent normativa en matèria de protecció de dades personals i tractarà les seves dades amb la màxima confidencialitat. En el quadre resum següent trobarà la informació bàsica sobre la nostra política de privacitat , però si desitja ampliar la informació sobre la mateixa pot accedir-hi en aquesta web en l’apartat política de privacitat.

Responsable del Tractament:
ASSOCIACIÓ TURISME RURAL GIRONA
C/BONASTRUC DE PORTA, 15
17001 GIRONA

Número Registre d’Associacions: 2067-J/2

NIF: G17342841

Finalitats principals del tractament:
– Oferir-li informació relativa a la nostra entitat i associats.
-Gestionar les seves consultes.
-Enviament de Newsletter.
-Gestionar les reserves d’allotjament.

Bases legitimadores del tractament:
-Execució del contracte o pre-contracte.
-Consentiment de l’interessat.
-Compliment d’obligacions legals.

Destinataris principals:
-La nostra entitat i associats per a la gestió de reserves.
-La nostra entitats i tercers per a la prestació de servis auxiliars.
-Els que determini la Llei en cada moment.

Drets:
-Accés, rectificació, cancel.lació, oposició i portabilitat.
-Revocació del consentiment.
-Presentació d’una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Origen de les dades:
-Facilitades pel seu titular o el seu representant legal.
-Fruit de la navegació per la nostra web (adreça IP)

6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de GIRONA els únics competents per al seu coneixament. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Copyright 2019 – TURISME RURAL GIRONA C/Bonastruc de Porta nº 15 17001 GIRONA